dijous, 14 de febrer de 2008

Novetats fiscals 4

L’IRPF presenta un nou esquema de liquidació:

Per rendes generals: Treball, activitats econòmiques, rendes immobiliàries, altres rendiments del capital mobiliari, imputacions de renda, determinats guanys i pèrdues patrimonials. La tributació serà segons una escala progressiva de gravamen (TMG:43 %)

Per rendes d’estalvi: Rendiments del capital mobiliari (excepció, entre d’altres, els interessos de les vinculades), guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions (independentment del període), altres. La tributació serà fixa al 18%.

Altres aspectes a tenir en compte:

En cas que el càrrec d’administrador o membre del Consell d’ Administració és de caràcter retribuït, es considerarà rendiments de treball amb una retenció del 35 %.

Si en els estatuts figura amb caràcter gratuït, les percepcions que rebi es consideren rendiments del capital mobiliari (18%), a no ser que existeixi relació contractual.

Per els dividends desapareixen els coeficients multiplicadors del 140% amb un 40 % de deducció. La tributació efectiva era al 23 %, ara passa a ser el 18 %, amb una exempció amb límit anual de 1.500 Euros (aquests primers no tributen).

Els coeficients deflectors o “de abatimiento” han quedat extingits i només es poden aplicar de manera retroactiva del 19 de gener de 2006 cap enrere.

Les retribucions en espècie han modificat el seu percentatge (tenint en compte que la BI que impera és el valor de mercat), dels vehicles és un 20%, un 10% en vivenda, i un 5% si la referència cadastral està actualitzada.

Desapareix la reducció del 40% per renta irregular entre socis - empresa que passa a tributar per el màxim, el 43%.

Amb aquest punt tanquem el repàs de les novetats fiscals per al 2008, com sempre restem a la vostra disposició per a ajudar-vos en qualsevol consulta o dubte fiscal que se us plantegi.

dimarts, 12 de febrer de 2008

Novetats fiscals 3

Novetats en el IMPOST DE SOCIETATS

La transmissió serà obligatòria per internet.

Es redueixen els tipus impositius en 5 punts de la següent manera: Exercici iniciat l’ 1 de gener de 2007: 32,5. Exercici iniciat l’ 1 de gener de 2008: 30%

A les empreses de reduïda dimensió (inferior a 8.000.000 Euros), amb efectes a partir de l’ 1 de gener de 2007: Fins 120.202,41 Euros al 25% i la resta de base fins límit al 30 %.

Es planteja un calendari de desaparició progressiva d’algunes deduccions, com poden ser: les de foment de les TIC o per inversions en mediambient entre d’altres.

D’altres es mantenen, entre les que destaquem: programes de recolzament als esdeveniments d’especial interès (EXPO, AMERICAN CUP...), per creació de treball per treballadors minusvàlids, per doble imposició interna al 100 % en societats holding, per doble imposició internacional i per reinversió.

Desaparició del règim especial de Societats Patrimonials. Hi ha un règim de transició, si existeix la dissolució de l’empresa patrimonial hi ha neutralitat fiscal i existeixen diferents casos on l’adjudicació als socis dels actius no té cost fiscal. Si no hi ha dissolució de la societat es tributarà pel Règim General de l’ IS, no hi haurà exempció a l’ Impost sobre Patrimoni, no existeix la reducció del 95 % de el impost de Successions i Donacions. I les aportacions no dineràries no li serà d’aplicació el Règim Especial del Capítol VIII, Títol VII de la LIS.

OPERACIONS VINCULADES (és d’aplicació per als períodes impositius iniciats 1 de Gener de 2007) Totes les operacions has d’estar a valor de mercat. Es modifica el article 16 de la llei del Impost de Societats pel que fa a totes les operacions vinculades, de tal manera que l’administració tributaria podrà valorar, dintre del període de prescripció aquestes operacions al valor de mercat imputant en el cas de que sigui inferior a la valoració administrativa el còmput fiscal total afegint els interessos de demora corresponents. En aquest sentit es consideren parts vinculades, una societat y els seus socis, una societat y els seus consellers o administradors, la societat y ascendents o descendents dels socis, y tots els supòsits de vinculació establerts als articles 42 i 43 del Codi de Comerç.

divendres, 8 de febrer de 2008

Novetats fiscals 2

EL RÈGIM ESPECIAL DE GRUPS D’ENTITATS EN L’IVA

És d’ aplicació voluntària i s’estructura en dos nivells: NIVELL BÀSIC: amb la compensació de saldos i NIVELL AVANÇAT: hi ha la compensació de saldos més existeix una norma específica de valoració de la base imposable. Ha entrat en vigor l’1 de gener de 2008

Es tracta com si el grup FOS UN ÚNIC SUBJECTE PASSIU, gravant únicament el valor afegit que generi el grup com a tal quan es relacioni amb tercers, NO GRAVA el VALOR AFEGIT INTERN.

El grup ha de seguir una sèrie d’obligacions formals, que passen per que l’entitat dominant del grup ha de tenir un sistema d’informació / registre analític que contingui: 1.Descripció de béns i serveis realitzats en les operacions intragrup, per les que s’hagi suportat o satisfet el tribut, incloent també els béns i serveis de tercers que donin lloc a quotes suportades o satisfetes. 2. L’import de la base imposable i de les quotes del tribut, conservant els justificants documentals corresponents. 3.L’ import de les quotes deduïdes de les suportades i satisfetes, on s’ha d’indicar la regla de prorrata, general o especial aplicada i cada una de les entitats que estiguin aplicant el règim especial. En el cas de béns d’inversió s’han de consignar l’import de les regularitzacions practicades i l’inici de la seva utilització efectiva. 4.S’ha de fer una memòria on quedi reflexat els criteris per l’imputació o determinació del cost dels béns i serveis a la base imposable de les operacions intragrup i del sector diferenciat constituït per aquestes operacions. Aquesta memòria ha de formar part del sistema d’informació i s’han de guardar els justificants formals. 5.Per les operacions entre entitats d’un mateix grup, s’hauran d’expedir en una sèrie especial i consignar-se per separat, en el llibre registre de factures expedides.

A més s’han de complir amb un seguit de procediments de control, a saber: 1.Es pot ampliar el període del procediment d’inspecció per part de l’administració Tributaria sempre i quan, les interrupcions estiguin justificades i les dilatacions no siguin imputables a la mateixa Administració, i en el cas que el procediment es segueixi a qualsevol entitat del grup, sempre s’ha de notificar a l’entitat dominant. 2.S’especifica que els Llibre Registre de Factures expedides i rebudes ha de contenir a més aquesta informació: Inscriure la data de REALITZACIÓ de les OPERACIONS quan sigui diferent a la data d’expedició de la factura. Inscriure Nom i Cognoms, raó social o Denominació completa i NIF del destinatari. Quan es faci un assentament RESUM ha de tenir incorporat la data o el període que compren, els números inicials i finals del documents que el formen.

dijous, 7 de febrer de 2008

Novetats fiscals 1

Us presentem una sèrie de novetats fiscals:


DECLARACIÓ 347
(declaració anual operacions amb terceres persones): Per l’exercici 2008 s’ha de tenir un CONTROL COMPTABLE i per tant la seva ADEQÜACIÓ INFORMÀTICA de les operacions que siguin SUPERIORS als 6.000 Euros en efectiu (“cash”), tant per CLIENTS, DEUTORS, CREDITORS i PROVEÏDORS.

OBLIGACIÓ d’enviament telemàtic de Llibres-Registre IVA, està pendent el format que ha de ser aprovat per l’ AEAT. Data d’enviament per GRAN EMPRESES (Febrer 2009) i PIMES (Abril de 2009).

Es MODIFICA EL CONTINGUT dels LLIBRES REGISTRE de factures expedides i rebudes (vigent a partir de l’ 1 de gener de 2009) per complir amb el contingut de les factures i a la presentació telemàtica. El Contingut que caldrà afegir-hi obligatòriament serà: Inscriure la data de REALITZACIÓ de les OPERACIONS quan sigui diferent a la data d’expedició de la factura. Inscriure Nom i Cognoms, raó social o Denominació completa i NIF del destinatari. Quan es faci un assentament RESUM ha de tenir incorporat la data o el període que compren, els números inicials i finals del documents que el formen.

dimarts, 5 de febrer de 2008

Xerrada Jordi Gual a la Cecot: Reflexions

Reflexió: El Jordi Gual és d’aquestes persones que no només analitzen la realitat si no que tenen capacitat d’influir-hi, quan trobes a algú, membre de moltes institucions amb noms en anglès, però que alhora explica les coses amb claredat i senzillesa, val molt la pena escoltar-los amb atenció.

Reflexió: Una convocatòria de la Cecot, a les sis de la tarda, una sala amb una capacitat d’unes 300 persones i un ponent de garanties fora de dubte ¿Per què només hi assisteixen unes 60 persones? Creiem, i fa dies que ho diem, que la clau del 2008 serà estar informats i ser flexibles ¿On éreu?

Reflexió: De 60 assistents, només hi havia unes 5 dones. L’economia és cosa d’homes? Pensem que no, a més creiem que a moltes empreses tenen a dones en els seus llocs clau, no en una proporció de 9 a 1. Cal que siguem actius i actives en la gestió de les empreses.

Reflexió: Ens ha agradat la teoria de la inflació dels bens d’inversió, i com s’ha retroalimentat amb les polítiques monetàries. A misses dites és fàcil analitzar, però veiem que es cert, que un punt o un punt i mig més en el tipus fa 2,3,4 anys no haguessin fet mal a ningú (tipus entre el 3% i el 4%), i potser no s’hagués produït aquest sobre escalfament.

Reflexió: Curiosa la situació de desconfiança entre les entitats financeres, que han portat a no deixar-se diners les unes a les altres. La presentació de resultats de les entitats financeres que hi haurà en aquest primer trimestre anirà posant a tothom al seu lloc. En qualsevol cas tots ens hem trobat que has anat a una entitat financera i t’has sentit examinat...

Reflexió: Ens sembla molt vàlida la mesura que utilitza la Caixa com a indicador de referència: l’atur als EUA. Amb un mercat laboral totalment liberalitzat i amb baixa regulació és un termòmetre perfecte de la realitat econòmica, doncs s’hi traslladen de forma immediata les dinàmiques econòmiques.

Reflexió: Fa uns dies llegíem sobre la problemàtica de l’empresa d’aquí per a obrir-se pas en els mercats internacionals, doncs la realitat és la d’empreses de petita dimensió en les que aquest projecte acostuma esta fora de les seves capacitats per recursos. La Caixa manté expectatives de creixement econòmic de Brasil, Xina, la India i Rússia, l’empresa no té una visió global ni ha preparat la capacitat i els recursos que li permetin seguir la seva activitat diversificant-la allà on hi ha bonança econòmica.

Conclusió (la seva): No és una crisi, estem en un canvi de cicle, però ...

Conclusió (la nostra): tingueu els ulls i les orelles ben oberts.

Off the record: la borsa està cara.

Xerrada Jordi Gual a la Cecot: Resum

En Jordi Gual és sots-director de la Caixa i professor de l’Iese. Xerrada a la Cecot -4/2/08-

El plantejament de les perspectives per al 2008, comença a el repàs dels factors històrics que condicionen el moment actual, a partir d’aquí dona el detall de les causes de la situació de crisi dels mercats financers actuals, passa per fer unes reflexions sobre l’economia americana de la que en dona les claus de futur immediat i fent-ne una comparació amb l’economia espanyola arribem a les conclusions de les seves perspectives 2008.

Factors històrics que defineixen la situació actual de l’economia mundial: cicle expansiu de l’economia com feia dècades que no passava (perllongat en el temps), situació de baixíssima inflació (negativa si en descomptem la inflació) gracies a l’entrada de productes de consum de baix preu de Xina i India, baix tipus d’interès i per últim una expansió molt gran del crèdit, amb un procés d’innovació financera, que apunta que potser ha anat massa lluny.

Històricament aquesta situació hagués provocat inflació en els bens de consum, que s’ha traslladat com a inflació dels bens d’inversió, mobiliaris (borsa) i immobiliaris. Això s’ha acompanyat d’una política monetària expansives de la Fed i el BCE, que en una situació d’inflació de bens de consum no s’hagués donat.

Al final aquesta situació va portar a la Reserva Federal Americana a pujar els tipus d’interès a partir de mitjans del 2004, que a portat a la crisi (per impagament) de les hipoteques subprime (d’alt risc). Aquestes, que havien estat incorporades en paquets de deute titularitzats amb ratings molt bons, van ser comprades per bancs d’inversió i fons d’inversió, en el moment d’impagament ha portat una desconfiança el en mercat interbancari, que n’ha provocat el seu constrenyiment.

L’economia americana reacciona baixant els tipus un 1,25% en dues setmanes, i posant sobre la taula una política fiscal d’injecció d’un 1% del pib, via reducció de la renda a persones (proposta similar a la del PSOE que seria aproximadament del 0,5%).

La Caixa treballa amb un escenari central de no recessió per a l’economia americana en el 2008, amb un primer trimestre molt lent i un suau aixecament en el segon, amb un creixement previst del 1,7%. També treballen amb un escenari de recessió per al 2008, en el que la recuperació es produiria en el 2009. A nivell mundial aposten per el creixement de les economies de Brasil, Xina, la India i Russia.

Comparant les economies americana i espanyola hi veuen factors en comú: elevat creixement de l’endeutament, ampliació de la inversió, inflació en els actius, gran entrada de diner de fora. Les diferències les trobem en: que el deute aquí ha servit per a finançar la inversió i als EUA per finançar despesa, que aquí l’endeutament s’ha realitzat en Euros, que les mesures fiscals proposades la nostra economia es troba en una situació de superàvit que les poden suportar, que tenim una bona evolució demogràfica (sobre la que s’ha basat el creixement dels últims anys), i que en nivell de morositat és baix, del 0,8% davant el 2%.

Preveien la desacceleració del mercat immobiliari, junt amb una pujada del tipus, reconeixen que els ha sorprès el tancament del mercat interbancari. Les claus de l’evolució del 2008 les fixen en: les eleccions generals i l’acabament del blablabla electoralista sobre l’economia, que creuen que està fent molt de mal, la competitivitat de les nostres empreses i apunten com a clau la reacció de la immigració davant d’un ajust del mercat laboral i la seva capacitat d’adaptació geogràfica i sectorial.

Han ajustat la seva previsió de creixement per a la nostra economia del 2,9% al 2,5%, i un creixement per la zona Euro del 1,6%. En l’escenari central preveuen dos baixades d’un quart de punt dels tipus d’interès en el segon semestre.

Demà les nostres reflexions.

divendres, 1 de febrer de 2008

Anàlisi del sector immobiliari 2

Com posicionar-se davant l'actual escenari

El posicionament davant la situació futura és clar, i simplement passa per donar resposta a aquells punts que abans apuntàvem. La clau per al 2008 serà l’agilitat als canvis que ens anirem trobant, i que potser algun nostradamus pot vaticinar, però ningú coneix la magnitud de la tragèdia.

A partir d’aquí flexibilitat i liquidés seran les claus de l’èxit d’aquest exercici.

Qui no tingui un bon producte, no hi té massa a fer amb això, i l’haurà de gestionar amb la màxima imaginació possible. Potser serà el moment de veure entrar el màrketing a aquest sector. En aquest sentit, qui sigui més ràpid i vagi en la línia correcta, serà qui pugui arribar al final de la cursa, guanyadors no n’hi hauran.

Qui tingui dificultats financeres serà qui hagi de fer front a més pressió en aquest 2008. L’entorn financer encarà no ha marcat la pauta d’actuació per a aquest any, aquesta incertesa pot estirar-se en el temps, però entenem que no massa més, doncs els bancs també son una empresa i també hauran de presentar resultats.

En qualsevol cas, haurem de fer companys de travessia les nostres entitats financeres i treballar colze a colze per a superar la situació, de cara sense amagar rés, i buscant minimitzar les pèrdues, i repartir els guanys (si n’hi poden haver).

Reestructurar carteres de producte, assumir vendes amb pèrdues compensades amb uns beneficis futurs incerts, ens permetran disminuir més els nivells d’endeutament i assumir els costos financers d’aquestes posicions, en molts casos parlarem de costos financers en centenars de milers d’euros.